1. Poskytovatel provozuje portál www.fitfuture.cz, který se zabývá zprostředkováním služeb dodavatelů zapsaných v katalogu dodavatelů návštěvníkům portálu (dále jen „koncový klient“).
 2. Poskytovatel umožňuje na základě této smlouvy za odměnu dodavateli možnost registrace do katalogu fitness a wellness struktury (www.fitfuture.cz) a zveřejnění údajů o dodavateli na portálu (zveřejněné údaje dále jen jako „vizitka“). Poskytovatel dále zprostředkuje veškeré poptávky koncových klientů po službách dodavatele spolu s kontaktem koncové klienteli.
 3. Za zveřejnění vizitky dodavatele (poskytovatele služeb) na portálu a zprostředkování poptávek zaplatí poskytovatel základní odměnu ve výši 2490,- Kč za jeden (1) rok trvání této smlouvy. Podmínky úhrady a možnost prodloužení poskytování služby mohou být upraveny Smlouvou o spolupráci, kde může být zvýhodněna doba trvání smlouvy či sjednána jiná výše odměny pro provozovatele.
 4. Dodavatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce poskytovatele či elektronicky prostřednictvím portálu poskytovatele, čímž se myslí vytvoření registrace.
 5. Dodavatel se zavazuje při registraci řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje o sobě.
 6. Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní jako jeho vizitka na portálu a odpovídá za  obsah potřebný k vytvoření vizitky a dále tento obsah může být použit za účelem reklamní činnosti internetového portálu www.fitfuture.cz.
 7. Dodavatel má právo upravovat údaje o sobě ve vizitce na portálu, po kontaktování poskytovatele.
 8. Poskytovatel je povinen po uhrazení odměny dodavatelem zveřejnit vizitku na portálu do 3 pracovních dnů.
 9. Poskytovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit, odmítnout či zrušit jakéhokoliv dodavatele. Nárok na zpětné vrácení poplatku nemá dodavatel, který:
 •  o sobě uvádí nepravdivé údaje
 •  by mohl nebo poškozuje dobré jméno poskytovatele
 •  neaktualizuje průběžně stav své činnosti
 •  nedodrží-li předem sjednané podmínky spolupráce
 1. Poskytovatel má nárok na úhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození jeho dobrého jména, jež mu dodavatel svým jednáním způsobil.
 2. Poskytovatel má nárok na storno poplatek ve výši 25% ze sjednané částky, bude-li odvedena práce ze strany FITFUTURE.cz a dodavatel služeb nebude chtít splnit podmínky spolupráce, čímž způsobí poskytovateli finanční újmu a tímto se ztráta kompenzuje a dochází ke stornování jakékoli další spolupráce.
 3. Poskytovatel poskytne dodavateli za úplatu výhodu v TOP skupině spočívající ve zviditelnění ve vyhledávání na portálu ve všech nabízejících kategoriích, a to za 199 Kč na dobu 30 dní, ve kterých je dodavatel prezentován. TOP skupina spočívá v tom, že při vyhledávání na portálu jsou nejdříve zobrazeni dodavatelé s nápisem „Doporučujeme“ využívající této výhody a ostatní dodavatelé jsou ve vyhledávání řazeni až za nimi.
 4. Dodavatel – v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchOsÚ“), bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté poskytovateli na základě této smlouvy a v souvislosti s uzavřením této smlouvy, budou poskytovatelem zpracovány výhradně za účelem dodržení právních povinností poskytovatele a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplívajících z této smlouvy. Dodavatel se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté poskytovateli jsou přesné a správné a zavazuje se oznámit poskytovateli všechny změny předmětných údajů.
 5. Reklamační řád – v případě nefunkčnosti služeb, výpadku či jiných potíží s funkčností objednaných služeb, bude koncový klient kontaktovat provozovatele na emailové adrese fitfuture@outlook.cz nebo telefonicky na čísle +420 723 672 460.

Toto znění je platné od 10.2.2016.